skenhu

Prenájom miestností

Sadzby krátkodobého prenájmu miestností v MsKS Veľký Meder

Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Mederi poskytuje priestory na krátkodobý prenájom rôznym kultúrnym a spoločenským organizáciám a firmám ale aj súkromným osobám na rôzne príležitosti ako prezentácia výrobkov, komerčné predvádzacie akcie , obchodné prezentácie, výberové konania, dražby, výstavy obchodného charakteru, semináre, školenia, castingy, organizované stretnutia, školské podujatia (akadémie, diskotéky, karnevaly, výchovné koncerty).

Pri prenájme miestností za účelom kultúrneho a programového účelu sa ceny stanovujú dohodou s riaditeľom MsKS. Riaditeľ MsKS môže ceny nájmu v určitých prípadoch upraviť.
Vo výške nájomného sú zahrnuté aj režijné náklady.

Estrádna sála (rozmer sály je 288 m2)
s kapacitou 300 miest na sedenie na stoličkách, na spoločenských podujatiach, plesy, konferencie a schôdze so stolovým usporiadaním je kapacita sály 220 miest. Možnosť servírovania prineseného občerstvenia v priľahlej výdajni stravy. K dispozícii je tanečný parket. V sále je možné premietať prezentácie.

- komerčné, jednorázové predajné trhy 170,00 €/deň
- prezentácia výrobkov 70 € na dobu do 6 hodín
- stužkové slávnosti 70 €/ akcia
- konferencie, mítingy 100 €/akcia
- reklamné a predvádzacie akcie 50 € na dobu do 4 hodín
- zábavy, plesy 170,00 €/deň

Kinosála – kapacita 281 miest na sedenie
je možnosť premietať filmy a používať aj ďalšiu techniku (video, veľkoplošné video, diaprojektor, javiskové osvetlenie, všestranné ozvučenie, atď.)
- schôdze, mítingy 40 €/ na dobu do 4 hodín

Divadelná sála – kapacita 386 miest na sedenie
divadelná sála má k dispozícii priestranné javisko, na ktorom môžu vystupovať aj väčšie súbory, orchestre a divadlá, 2 šatne pre účinkujúcich, samostatná ozvučovacia a osvetľovacia kabína, možnosť prisvetlenia javiska a sály regulovateľnými reflektormi,
zabezpečenie výzdoby javiska.
- pri prenájme miestností za účelom kultúrneho účelu sa ceny stanovujú dohodou s
riaditeľom MsKS

Zasadačka (na prízemí) – kapacita 30 miest (rozmer sály je 77 m2)
vhodná na prezentácie, osobné pohovory, výberové konania, kurzy, schôdze.
V zasadačke je možné premietať prezentácie, základné vybavenie (flipchart, WiFi pripojenie na internet)
- dražby 30 €/akcia
- predvádzacie akcie 20 €/ na dobu do 2 hodín

Klubovňa (na l. poschodí) – má kapacitu 50 miest
základné vybavenie (flipchart, magnetofón s CD prehrávačom) s vybavením vhodná na výučbu, kurzy a pod.
- predvádzacie akcie 20 €/ na dobu do 2 hodín
- výkup zlata 30 €/ na dobu do 4 hodín
- školenia 40 €/ na dobu do 4 hodín

Foyer (vstupný priestor na prízemí s WiFi pripojením na internet) vhodné na komorné výstavy rôzneho druhu alebo prezentačné akcie, občerstvenie zabezpečujeme podľa dohody (rýchle občerstvenie, studenú a teplú stravu)
- pri prenájme vstupného priestoru sa ceny stanovujú dohodou s riaditeľom MsKS

Služby – upratovanie počas akcie, uvádzacia služba, kvetinová výzdoba javiska, šatňové priestory divadelných šatní, základné ozvučenie

Prenájom priestorov MsKS politickým stranám v predvolebnej kampani
- divadelná sála (základné ozvučenie a osvetlenie) 100 €/akcia
- estrádna sála s barovou miestnosťou 100 €/akcia


Prenájom sály ako aj ostatných priestorov je v zmysle vyhlášky č. 35/ 1990 o zmluvných cenách. Čiastky sú stanovené orientačne podľa poskytovaných služieb, času prenájmu a osobitného dohovoru.

Pre spoločenské organizácie mesta, ako:
- Klub dôchodcov Veľký Meder,
- Slovenský rybársky zväz Veľký Meder,
- Zväz zdravotne postihnutých Veľký Meder,
- Slovenský zväz záhradkárov Veľký Meder,
- Slovenský červený kríž Veľký Meder,
- Zväz skautov maďarskej národnosti,
- ZO CSEMADOK Veľký Meder,
- Mestský šachový klub
poskytujeme priestory bezplatne počas roka na ich výročné schôdze a spoločenské
podujatie.

Počas leta roku 2017 v rámci projektu ekologického vykurovania objektov vo Veľkom Mederi bola riešená zmena zastaralého vykurovacieho systému Mestského kultúrneho strediska na ekologicky a energeticky úsporný teplovzdušný vykurovací systém, ktorý pracuje na princípe distribúcie energie do vzduchu miestností objektu cirkulovaním, tj. odsávaním vzduchu z miestnosti, jeho tepelnej úpravy a prívodu vzduchu späť do miestnosti, umožňujúc nielen rýchlu a úspornú prípravu daného priestoru k užívaniu, ale aj prevetranie jednotlivých priestory a zabezpečiť vyšší komfort pre užívateľov.
Zmenou vykurovacieho systému na teplovzdušný vykurovací systém (umožňujúci aj vetranie a chladenie) priestorov objektu MsKS, v ktorom sa nachádza aj priestor pre divadlo, posunul využitie priestorov MsKS do iného, komfortnejšieho sveta.
Vetranie bezokenných priestorov, ktoré doteraz nemali žiadne vetranie, od vtedy ocenili návštevníci podujatí organizované MsKS.

Služby

Okrem hlavných činností, na ktoré bola organizácia zriadená, vykonávame v priebehu roka i ďalšie činnosti, ktoré s hlavnými súvisia:

  • - Schôdze a prednášky organizácií s podporou mesta – ide o civilné organizácie, ktoré majú po dohode s vedením mesta úľavu na nájomnom (SČK, SZZP, SZZ, MO Csemadok, Skauti..., atď)
  • - Benefičné koncerty – s výťažkom poukázaným na charitatívne účely
  • - Zabezpečenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva Veľký Meder
  • - Komerčný prenájom priestorov – poskytnutie s nimi súvisiacich služieb na krátkodobé náhodné podujatia.

Ide o prenájom za cenu podľa cenníka (ide zväčša o predajné akcie, nábor pracovných síl, prednášky, dražby, zdravotné, prezentačné prednášky, školenia...)