Kultúra

   Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder je zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta Veľký Meder a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho Mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, ďalej Vlastivedný dom.

   Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy kultúrnej inštitúcie.

   Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenia mesta.

   Územná pôsobnosť organizácie je mesto Veľký Meder.

   Hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry obyvateľstvu mesta, formou poskytovania platených i neplatených služieb, organizovanie vystúpení divadelných, hudobných a kabaretných umelcov a skupín jednak pre deti predškolského a školského veku ako i pre stredoškolskú mládež a dospelých.

   Okrem kultúrnych a spoločenských aktivít sa svojou rôznorodou činnosťou snaží uspokojiť záujmy širokej vrstvy obyvateľstva so zreteľom na zachovanie a šírenie miestnych ľudových tradícií a hodnôt slovenskej, maďarskej a európskej kultúry.

   Ročne usporadúva niekoľko výstav z prác amatérskych či profesionálnych umelcov, maliarov a fotografov a zastrešuje viacero kvalitných tanečných a speváckych skupín ktorým je zriaďovateľom. Je spoluorganizátorom dôležitých mestských kultúrnych podujatí a festivalov, z nich najznámejšou sú Dni Mateja Korvína, či Svätoštefanské dni.

 

Predmetom činnosti kultúrneho strediska je:

 • sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies,
 • sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít obyvateľom mesta,
 • vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti,
 • vydavateľská, edičná a publikačná činnosť,
 • správa zvereného majetku, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení,  ktoré využíva na svoju činnosť,
 • tvorba programov vo vlastnej réžii,
 • spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami,
 • spolupráca s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám

 

Súčasťou hlavných činností organizácie je najmä:

 • realizácia kultúrnych podujatí rôznych foriem, zamerania i rozsahu
 • realizácia podujatí celomestského významu v spolupráci so samosprávou  pri rôznych príležitostiach
 • galerijná činnosť - inštalácia výstav
 • združovanie občanov do záujmovo-umeleckých kolektívov a vytváranie  podmienok pre ich činnosť
 • umožnenie činnosti miestnym organizáciám, občianskym združeniam, národnostným kultúrnym zväzom, cirkvám a iným inštitúciám realizujúcim kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta
 • spolupráca so školami pri organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti, besedy so spisovateľmi, organizovanie výstav výtvarných prác
 • prezentácia kultúry v zahraničí, najmä v partnerských mestách
 • vzdelávacie a praktické aktivity formou kurzov
 • poskytovanie informácií z oblastí kultúry pre obyvateľov mesta a návštevníkov
 • poskytovať knižničné služby, výpožičky literatúry a ostatnú činnosť v súlade s predmetom knihovníckej práce
 • propagácia kultúrnej činnosti na verejnosti a v médiách
 • využívanie grantov a sponzoringu na financovanie kultúrnych podujatí
 • organizácia a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií,  rôznych výstavných podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka na území mesta
 • podporovanie vzniku a činnosť kultúrnych súborov na území mesta, občianskych združení so zameraním na kultúrnu činnosť občanov, detí a mládeže

Vytlačiť