Činnosť Mestskej knižnice

Mestská knižnica - organizačná súčasť Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi príspevkovej organizácie mesta Veľký Meder - plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako verejnej univerzálnej knižnice. Prostredníctvom knižničných a informačných služieb zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podporuje vzdelávanie obyvateľov mesta sprístupňovaním kníh a periodík, poskytuje čitateľom základné a špeciálne knižničné a informačné služby. Vo svojej činnosti sa knižnica riadi štatútom mestskej knižnice a knižničným výpožičným poriadkom.

Veľkomederská mestská knižnica má len jednu veľkú miestnosť prístupnené verejnosti. Tu sa nachádza oddelenie centrálnej evidencie, detské oddelenie, oddelenie krásnej literatúry, náučnej literatúry, akvizície a katalogizácie. Knižnica sa primárne sústredí na vypožičiavanie kníh, nákup a spracovanie fondu, prípravu podujatí zameraných na propagáciu kníh a poskytovanie reprografických služieb.

Činnosť knižnice je veľmi úspešná. Knižnica svojou činnosťou napomáha  uspokojovaniu kultúrnych a vzdelávacích potrieb svojich používateľov.

Veľké množstvo čitateľov, kvalitných literárnych programov, besied so spisovateľmi či prezentáciami kníh sú dôkazom príkladnej práce jej pracovníkov.

Neoddeliteľnou a nesmierne dôležitou súčasťou činnosti Mestskej knižnice je aj práca s mladým čitateľom. Pravidelne pripravuje programy na podporu a rozvoj čitateľských aktivít detí a mládeže, informatívnu výchovu pre základné školy. Organizuje stretnutia a besedy so spisovateľmi - na základe vopred vypracovaných plánov so školami v meste.

Väčšina uskutočnených akcii je určená pre detského používateľa knižnice a je zameraná na rozvíjanie čitateľských aktivít mládeže, nakoľko považujeme za dôležité vytvoriť u detí potrebu pravidelnej návštevy knižnice a stretnutia s knihou. Našim cieľom je nachádzať nové spôsoby a metódy práce s detským čitateľom, aby si i v tejto modernej dobe a dobe internetu našiel čas na knihu.

Pre nich sú realizované rôzne knižničné súťaže a literárne kvízy. Knižnica sa zapája aj do celoslovenských literárnych a výtvarných súťaží. Vyvrcholením práce s detským čitateľom bola celoslovenská súťaž Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Našou hlavnou úlohou je systematicky dopĺňať knižničný fond s cieľom zabezpečiť spokojnosť používateľov knižnice pri hľadaní požadovaných informácií.

výpožičný čas


Vytlačiť